Отговор от д-р Джассер Ауда, канадски професор от египетски произход. Доктор на ислямските науки има и техническо образование. Джассер Ауда е работил като имам в Ислямския център в провинция Онтарио, Канада.
Думата «кяфир» (и неговите варианти) е спомената в Свещения Коран с пет различни значения:

1. Куфур ат-таухид: отрицание на вярата в Единството на Аллах. В Свещения Коран е казано:

Наистина, за онези, които не повярваха е безразлично, дали си ги предупредил, или не си предупредил! Все едно те няма да повярват./2:6/

2. Куфур ан-ниама: отсъствие на благодарност към Всевишният Аллах и другите хора. В Свещения Коран е казано:

Споменавайте Ме, и Аз ще ви споменавам! Благодарете Ми, и не Ме отричайте!/2:152/

Всевишният Аллах е казал:

Каза [Фираун]: “Не те ли отгледахме сред нас от дете? И не прекара ли сред нас години от живота си? Нима не си извършил тази постъпка, която извърши? Наистина, ти си от неблагодарните.”/26:18-19/

3. Куфур ат-табарри: отричане от някого. В Свещения Коран е казано:

Хубав пример за вас са Ибрахим и онези, които бяха заедно с него, когато казаха на своя народ: “Непричастни сме към вас за онова, на което се покланяте вместо на Аллах! Ние ви отхвърляме и се оотричаме от вас./60:4/.

4. Куфур ал-джухуд: отказ от приемане на нещо. В Свещения Коран е казано:

И щом при тях дойде от Аллах Книгата, потвърждаваща онова, което е у тях. Преди те бяха молили за победа над неверниците, и когато при тях дойде онова, което [вече] знаеха, те отказаха да повярват в него. Нека проклятието на Аллах да тегне над неверниците!/2:89/

5. Куфур ат-такия: укриване на нещо, като например, семената при посяване в земята. В Свещения Коран е казано:

Знайте, че земният живот е само игра и забава, украса и хвалба между вас, и увеличаване на имотите и децата. Всичко това е подобно на растения след дъжд ­ възхищават земеделеца, после изсъхват и ги виждаш пожълтели, после стават на съчки. В отвъдния живот има сурово наказание [за неверниците] и опрощение от Аллах и благоволение [за правоверните]. А земният живот е само измамна наслада./57:20/

Следователно, корена на думата «ка-фа-ра» не винаги означава отрицание на вярата. Например, Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е предупреждавал своите сподвижници да не стават «куффар» след смъртта му. Но, той е имал предвид не това, че те ще станат неверници, а това, че ще станат неблагодарни на Всевишният Аллах, ако започнат да воюват един срещу друг след неговата смърт.

Що се отнася до въпроса, да наричаме ли немюсюлманите «кяфири», то ние трябва да ги наричаме така, както ги е нарекъл Всевишният Аллах в Свещения Коран. Само на две места има обръщение “Йа аййухель кяфирун”:

1. Там, където става дума за пламъците на Джехеннема, от което търсим спасение и убежище при Всевишният Аллах, както е казано в Свещения Коран:

О, вие, които не повярвахте! Не се оправдавайте Днес! Ще ви се въздаде само за онова, което сте вършили./66:7/

Това им е казал Всевишният Аллах или меляикетата, но не и ние.

2. В сура ал-Кяфирун (109), в която Всевишният Аллах е казал:
Кажи [ Мухаммед]: “О, неверници, аз няма да се поклоня на това, на което вие се покланяте,и  вие не се покланяте на Този, Комуто се покланям аз./109:1-3/.

Но тази сура е обърната към Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, и следователно, трябва да бъде разглеждана и разбирана в нейния исторически контекст. Всевишният Аллах иска от Своя Пророк Мухаммед салляллаху алейхи ве селлем, да се обърне към групата меккански вождове, които са му предложили следната сделка: Те всички, включително и Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, една година ще се покланят на Аллах, а след това на следващата година ще се покланят на идолите, така нататък. Ето защо Всевишният Аллах е поискал той салляллаху алейхи ве селлем, да се обърне към тях, като “такива, които отхвърлят вярата” и се отказват от предложението да я приемат.

Във всички останали места стила на Свещения Коран [относно словото «куфур»] е  основан на два принципа:

1. Някои слова или действия назовани в Свещения Коран като (неверие или отрицание на вярата), но никакви конкретни хора не са определени така. Например, в Свещения Коран е казано:

Неверници са онези, които казват: “Аллах, това е третият от троицата.” А няма друг Бог освен единствения Бог. И ако не престанат да говорят това, болезнено мъчение ще сполети неверниците.   Не ще ли се покаят пред Аллах и не ще ли Го помолят за опрощение? Аллах е Опрощаващ, Милосърден. Месията, синът на Мерйем, е само пратеник. Преди него отминаха пратеници, а майка му е всеправдива. И двамата приемаха храна. Виж как им разясняваме знаменията, после виж как лъжат!/5:73-75/.

2. Всевишният Аллах нарича хората, които са повярвали в Бога и Писанието, което е било изопачено, като «хора на Писанието». С това Всевишният Аллах ясно ги разграничава от идолопоклонниците (мушрикин). Всевишният Аллах в Свещения Коран е казал:

Мнозина от хората на Книгата, поради завист в душите, желаят, след като сте повярвали, да ви превърнат пак в неверници, след като им се разкри истината. Простете им и бъдете снизходителни, докато Аллах даде Своята повеля! Наистина, Аллах над всяко нещо има сила./2:109/

И е казал още Всевишният Аллах:

Той е, Който прогони от домовете им при първото изселване неверниците сред хората на Книгата. Вие не мислехте, че ще излязат, а те мислеха, че крепостите им ще ги защитят от Аллах. Но повелята на Аллах дойде при тях оттам, откъдето не очакваха, и всели в сърцата им ужас, та разрушиха своите домове със собствените си ръце и с ръцете на вярващите. Поучете се, о, зрящи хора!/59:2/
Днес ние сме длъжни да използваме названието «хора на Писанието», отнасящо се до юдеите и християните, или пък да ги наричаме евреи и християни, ако те искат така, или пък най-просто да ги наричаме немюсюлмани.

А що се отнася до отношенията с немюсюлманите, то общото правило по този повод е изложено в следните айети:
Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате справедливо към онези, които не воюват с вас в религията и не ви прогонват от домовете ви. Аллах обича справедливите. Аллах ви забранява само да се сближавате с онези, които воюват с вас в религията и ви прогонват от домовете ви, и помагат за прогонването ви. А които се сближават с тях те са угнетителите./60:8-9/

И, накрая, преди да се сложим на който и да било епитета «кяфир, неверник», трябва да се убедим, че този човек е напълно осведомен за вярата, и това, какво означава тя. Аз мисля, че болшинството съвременни хора биха могли да отрекат посланието по простата причина, че те не знаят, какво е Исляма. Все пак, според мен именно, тези неосведомени хора има предвид, казаното в Свещения Коран:

Който върви в правия път, той постъпва за свое благо, а който е изпаднал в заблуда, той постъпва в своя вреда. Нито една душа няма да носи чуждо бреме. И не наказвахме [хората], докато не проводехме пратеник./17:15/

И Аллах знае най-добре!

http://www.noorbg.net/articles/zna4enie%20na%20dumata%20kyafir.html