คำสำคัญ
ในปัจจุบันการประยุกต์ใช้กฎหมายอิสลาม (หรือจะพูดว่าใช้อย่างผิด วัตถุประสงค์น่าจะตรงประเด็นกว่า) ส่วนมากเป็นไปในลักษณะแบบแยกส่วน โดยขาดการบูรณาการอย่างครอบคลุม, แบบตีความตามตัวอักษร โดยขาดสำนึก ด้านจริยธรรม,

มองแบบด้านเดียว โดยขาดการพิเคราะห์เชิงหลายมิติ, มองเรื่อง ราวต่างๆ ด้วยแว่นสีขาวหรือไม่ก็สีดำเพียงเท่านั้นโดยขาดการวิจารณญาณอย่าง รอบด้าน , แบบรื้อทำลายมากกว่าประกอบซ่อมแซม, อาศัยการยึดติดกับความ หมายของถ้อยคำตามตัวบท มากกว่าคำนึงถึงเจตนารมณ์ที่แฝงเร้นอยู่เบื้องหลัง หุก่ม (กฎระเบียบ) ของศาสนา นอกจากนั้นเรายังเห็นถึงการกล่าวอ้างอย่างเกิน เลยในลักษณะ “การฟันธง” (อย่างไร้สติหรือภาวะบกพร่องทางปัญญา) และ มีทั้งประเภทกลุ่มบุคคลที่ยึดมั่นศรัทธาในความเป็นผู้บริสุทธิ์ (มะอ์ศูม) ไร้ข้อ ผิดพลาดใดๆของบรรดาอุละมาอ์มุจญ์ตะฮิดีน หรือผู้รายงานหะดีษทั้งหลาย (หรือทำตัวบทหลักฐานเป็นเฉกเช่นประวัติศาสตร์) ทั้งหมดที่กล่าวมามีแต่จะยิ่ง เพิ่มความอ่อนแอทางจิตวิญญาณ เพิ่มความรู้สึกอันเป็น “อคติ” ต่อผู้เห็นต่าง อย่างมิอาจอภัยกันได้ และมีแต่จะเพิ่มอุดมการณ์การใช้ความรุนแรง เสรีภาพ อันเบียดเบียน และระบอบที่เป็นเผด็จการขึ้นในสังคม เหตุนี้เอง “มะกอศิดอัช-ชะรีอะฮ์” จึงเป็นวิธีคิดที่มีมาเพื่อยกระดับการ ถกเถียงในประเด็นปัญหาทางศาสนาสู่ระดับที่สูงส่งยิ่งขึ้นในด้านปรัชญา แก้ ปัญหาข้อแตกต่างทางประวัติศาสตร์อันเป็นสาเหตุความขัดแย้งมายาวนานใน ระหว่างมัซฮับ และเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการประนีประนอมและการอยู่ ร่วมกันอย่างสมานฉันท์อันเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับประเทศทั้งหลายในทั่วทุก มุมโลก ณ ห้วงเวลานี้
หนังสือ “หลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม” หรือ มะกอศิด อัชชะรีอะฮ์ เขียนโดย ดร.ญาซิร เอาดาฮ์ ราคา 120 บาท หาซื้อได้ที่ร้านอาลีพานิชย์ 1579 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0873948131 หรือ 074-220657


======

http://dusonourhome.wordpress.com/2013/04/04/เปิดตัวหนังสือ-หลักเจต/